การสนับสนุนทางเทคนิค

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Online RMA

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลบังคับใช้กับการบริการงานซ่อม ที่ให้บริการโดย ASUSTeK Computer Inc. และ/หรือ ตัวแทนผู้ให้บริการของเอซุส ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเปนทางการ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์และข้อตกลงของอันเป็นไปตามการรับประกันของผลิตภัณฑ์ ASUS ไม่รวมถึงข้อบังคับใดๆของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

นโยบายการรับประกัน
 • ให้การรับประกันที่จำกัดบนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ ASUS การรับประกันที่จำกัดนี้ ไม่คุ้มครองซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ; ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ ASUS หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Asus ASUS รับประกันว่าโน้ตบุ๊ค ASUS ที่คุณซื้อ ปราศจากข้อบกพร่องเนื่องจากตัววัสดุและฝีมือแรงงาน ภายใต้การใช้งานปกติระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน ช่วงเวลาการรับประกัน เริ่มจากวันที่ซื้อ ใบเสร็จรับเงินที่มีการระบุวันที่ซื้อ เป็นหลักฐานวันที่ซื้อของคุณ ศูนย์บริการหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานการซื้อ ในขณะที่ขอรับบริการการรับประกัน คุณมีสิทธิ์ได้รับบริการการรับประกันฮาร์ดแวร์ ถ้าเครื่องจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมภายในช่วงเวลาการรับประกัน ระหว่างช่วงเวลาการรับประกัน Asus จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องให้ตามที่เห็นสมควร ชิ้นส่วนหรือโมดูลที่ถูกถอดออกภายใต้การรับประกันที่จำกัดนี้ จะกลายเป็นทรัพย์สินของ ASUS
 • ชิ้นส่วนทั้งหมดที่ศูนย์บริการ ASUS ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ จะอยู่ภายใต้การ รับประกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือเป็นเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกัน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะใช้ได้ ศูนย์ซ่อมอาจกู้คืนระบบปฏิบัติการที่มีการกำ หนดค่า ไว้ดั้งเดิมเหมือนขณะที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ASUS จะไม่กู้คืนหรือถ่ายโอน ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ จากสื่อเก็บข้อมูลดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์ ได้รับการซ่อมแซม ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจถูกลบอย่างถาวร
ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์
 • การรับประกันนี้ใช้สำหรับระยะเวลาที่ระบุบนป้ายสติ๊กเกอร์ที่ด้านหลังของ ผลิตภัณฑ์ (“ระยะเวลาการรับประกัน”) ตัวอย่างเช่น: 24M หมายถึง 24 เดือน และ 36M หมายถึง 36 เดือนนับจากวันที่เริ่มการรับประกัน ("วันที่เริ่มต้นการ รับประกัน") การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลูกค้าผู้ใช้งานซื้อ ผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ("วันที่ซื้อ") และสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน (“ วันที่สิ้นสุดการรับประกัน”) หากไม่สามารถระบุวันที่ซื้อได้ ระยะการ รับประกันจะเริ่มต้นจากวันที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรกโดยผู้ใช้ที่บันทึกโดย ASUS (“วันที่เปิดใช้งาน”) หากไม่สามารถระบุวันที่เปิดใช้งานหรือไม่สามารถ จัดหาหลักฐานการซื้อได้วันที่ผลิตตามที่บันทึกโดย ASUS จะถือเป็นวันเริ่มต้น การรับประกัน หากวันที่สิ้นสุดการรับประกันตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ ว ันที่ไม่ใช่วันทำ การ วันที่สิ้นสุดจะเลื่อนออกไปยังวันทำ การถัดไป วันที่สิ้นสุด การับประกันจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่ไม่ใช่วันทำ การของประเทศต่าง ๆ
การซ่อมแซมตัวเครื่องในระยะเวลาการรับประกัน
 • ASUS จะให้บริการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขอาการของตัวเครื่องจากการใช้งานตามปกติ การซ่อมแซมในการรับประกันจะดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
การซ่อมแซมตัวเครื่องนอกระยะเวลาการรับประกัน
 • กรณีตัวเครื่องสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน รวมไปถึงกรณีความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกค้า จะมีการเรียกเก็บค่าบริการงานซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าบริการขนส่ง หรือ ค่าดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ข้อยกเว้นจากบริการการรับประกันที่จำกัดนี้
 • ASUS ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะทำงานโดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด การรับประกันครอบคลุมเฉพาะปัญหาทางเทคนิคที่เกิดกับฮาร์ดแวร์ระหว่างระยะเวลาการรับประกัน ในสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น การรับประกันใช้กับปัญหาของเฟิร์มแวร์ แต่ไม่สามารถใช้กับปัญหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้าดังต่อไปนี้
  - ผลิตภัณฑ์ถูกถอดประกอบ ซ่อม และ/หรือดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  - หมายเลขผลิตภัณฑ์บนโน้ตบุ๊ค องค์ประกอบ หรืออุปกรณ์เสริมได้รับการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือลบออก
  - สติ๊กเกอร์การรับประกันมีรอยฉีกขาด หรือเปลี่ยนแปลง
  - มีความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายจากธรรมชาติ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรืออุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกต้อง การละเลยเพิกเฉย หรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง หรือใช้ในสภาวะที่ผิดปกติ
  - มีความเสียหายที่เกิดโดยการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น จอภาพ แป้นพิมพ์)
  - มีความเสียหายที่เกิดจากการผิดพลาดของระบบไฟฟ้าภายนอก หรืออุบัติเหตุใดๆ
  - มีความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดหรือตามตัวแปรการจัดเก็บ หรือสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้
  - มีความเสียหายจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย ASUSTeK
  - มีความเสียหายหรือการสูญหายของโปรแกรม ข้อมูล หรือ สื่อจัดเก็บที่ถอดได้ หรือถ้ามีค่าใช้จ่ายจากการกู้โปรแกรมหรือข้อมูล
  - มีความเสียหายจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม หรือจากไวรัส
  - มีการสูญหายของซอฟต์แวร์หรือข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมหรือการทดแทน
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ASUS
 • ในระหว่างการติดต่อกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่จะพยายามแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ โดยอาจขอความร่วมมือจากลูกค้า โปรดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในมือหลังจากส่งคำขอใช้บริการ Online RMA เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  1. ประเภทและรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ
  2. หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ (วิธีค้นหาหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ คลิ้กที่นี่)
  3. คำอธิบายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  4. คำอธิบายปัญหาอาการของตัวผลิตภัณฑ์
  5. ข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือข้อความอื่นๆที่แสดงบนหน้าจอ
ข้อมูลสำหรับติดต่อลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และแบบฟอร์มการอนุญาตให้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล ฯลฯ ) กรุณาติดต่อ ASUS Service Hotline 02-401-1717 การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ลูกค้ายอมรับด้วยว่าบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม (ตัวแทนผู้ให้บริการของเอซุส) เพื่อให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” คลิกที่นี่
วิธีการเตรียมและแพคสินค้า
 • กรุณาอ้างอิงวิธีการแพคสินค้าที่ถูกต้อง ที่นี่ และปริ๊นอีเมล์ยืนยันบริการ PUR ที่ระบุหมายเลข RMA และ Tracking Number ที่ท่านได้รับให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่ง
ความเสียหายหลังจากได้รับตัวเครื่อง
 • หากลูกค้าพบความเสียหายใดๆหลังจากได้รับตัวเครื่อง กรุณาติดต่อ ASUS Service Hotline 02-401-1717 ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับเครื่อง
ความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ASUS ขอสงวนวิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล และการดำเนินการสำรองข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าควรดำเนินการสำรองข้อมูลก่อนส่งซ่อม ASUS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูล รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า